Ban lãnh đạo của chúng tôi

Mô hình hoạt động của chúng tôi được thiết kế để mang lại quyết định nhanh hơn. Tìm hiểu thêm về các Giám Đốc, cán bộ công ty cấp cao và ban lãnh đạo điều hành của Unilever

No Results

Không tìm thấy kết quả cho lựa chọn của bạn

Hãy thử lại bằng cách đổi lựa chọn của bạn

John Rishton

John Rishton Giám Đốc Không Điều Hành

John Rishton được chỉ định làm Giám Đốc Không Điều Hành của Unilever vào tháng 5, 2013. Ông cũng là chủ tịch của Ủy Ban Kiểm Toán của Unilever.

Feike Sijbesma

Feike Sijbesma Giám Đốc Không Điều Hành

Feike Sijbesma được bầu làm Giám Đốc Không Điều Hành của Unilever tại Đại Hội Thường Niên vào tháng 5, 2014 và quyết định chỉ định ông có hiệu lực vào ngày 1 tháng 11, 2014. Ông cũng là chủ tịch Ủy Ban Đề Cử và Điều Hành Công Ty của Unilever và là thành viên của Ủy Ban Trách Nhiệm Công Ty của Unilever.

David Blanchard

David Blanchard Giám Đốc Nghiên Cứu & Phát Triển

David được chỉ định làm Giám Đốc Nghiên Cứu & Phát Triển vào tháng 4, 2014 và là thành viên của Ban Lãnh Đạo Điều Hành của Unilever từ tháng 1, 2013.

Marc Engel

Marc Engel Giám Đốc Chuỗi Cung Ứng

Marc Engel gia nhập ULE với tư cách Giám Đốc Chuỗi Cung Ứng vào ngày 1 tháng 1, 2016. Việc này là sau vai trò lãnh đạo điều hành ở doanh nghiệp Đông Phi của Unilever ở đó ông phụ trách đặt ra những nền tảng cho sự tăng trưởng mạnh mẽ.

Kevin Havelock

Kevin Havelock Chủ Tịch, Mảng Refreshment

Kevin Havelock được chỉ định làm Chủ Tịch mảng Refreshment của Unilever, gồm có các thương hiệu kem và thức uống của chúng tôi, vào tháng 9, 2011.

Kees Kruythoff

Kees Kruythoff Chủ Tịch, Bắc Mỹ

Kees Kruythoff được chỉ định làm Chủ Tịch khối Bắc Mỹ của Unilever vào tháng 9, 2011, sau khi nắm giữ các vai trò cấp cao ở công ty tại Châu Âu, Châu Phi, Châu Á và Mỹ Latin.

Leena Nair

Leena Nair Giám Đốc Nhân Sự

Leena trở thành Giám Đốc Nhân Sự và thành viên của Ban Lãnh Đạo Điều Hành của Unilever (ULE) vào ngày 1 tháng 3, 2016.

Nitin Paranjpe

Nitin Paranjpe Chủ Tịch, Chăm Sóc Nhà Cửa

Nitin Paranjpe được chỉ định làm Chủ Tịch mảng sản phẩm Chăm Sóc Nhà Cửa của Unilever vào ngày 1 tháng 10, 2013. Ông gia nhập công ty vào năm 1987 và đảm nhận các vai trò cấp cao khác nhau, gần đây nhất là Phó Chủ Tịch Điều Hành khối Nam Á.

Amanda Sourry

Amanda Sourry Chủ Tịch, Thực Phẩm

Amanda trở thành Chủ Tịch mảng Thực Phẩm của Unilever và thành viên của Ban Lãnh Đạo Điều Hành của Unilever (ULE) vào ngày 1 tháng 10, 2015.

Ritva Sotamaa

Ritva Sotamaa Giám Đốc Pháp Chế

Ritva Sotamaa gia nhập Unilever vào năm 2013 với tư cách Giám Đốc Pháp Chế. Là thành viên của Ban Lãnh Đạo Điều Hành của Unilever, bà phụ trách các chức năng Pháp Chế, Tài Sản Trí Tuệ và Chính Trực Trong Kinh Doanh của Unilver.