Ban lãnh đạo của chúng tôi

Mô hình hoạt động của chúng tôi được thiết kế để mang lại quyết định nhanh hơn. Tìm hiểu thêm về các Giám Đốc, cán bộ công ty cấp cao và ban lãnh đạo điều hành của Unilever

No Results

Không tìm thấy kết quả cho lựa chọn của bạn

Hãy thử lại bằng cách đổi lựa chọn của bạn

Alan Jope

Alan Jope Giám Đốc Điều Hành

Alan Jope được bổ nhiệm làm Giám Đốc Điều Hành cho Hội đồng quản trị của Unilever N.V. và Unilever PLC vào tháng 05/2019.

Graeme Pitkethly

Graeme Pitkethly Giám Đốc Tài Chính

Graeme Pitkethly, Giám Đốc Tài Chính, được chỉ định làm Giám Đốc Điều Hành của Unilever N.V. và Unilever PLC vào tháng 4, 2016.

Nils Andersen

Nils Andersen Chủ tịch Unilever N.V. và PLC

Nils Andersen được bổ nhiệm làm Chủ tịch của Unilever N.V. và PLC vào tháng 11/2019. Ông là Chủ tịch Ủy ban Đề cử và Quản trị Doanh nghiệp và là thành viên của Ủy ban Bồi thường.

Laura Cha

Laura Cha Giám Đốc Không Điều Hành

Laura Cha được chỉ định làm Giám Đốc Không Điều Hành của Unilever vào tháng 5, 2013. Bà cũng là thành viên của Ủy Ban Tiền Lương và Ủy Ban Đề Cử và Điều Hành Công Ty của Unilever.

Vittorio Colao

Vittorio Colao Giám Đốc Không Điều Hành

Vittorio Colao được chỉ định làm Giám Đốc Không Điều Hành của Unilever vào tháng 7, 2015. Ông cũng là thành viên của Ủy Ban Tiền Lương của Unilever.

Louise Fresco

Louise Fresco Giám Đốc Không Điều Hành

Louise Fresco được chỉ định làm Giám Đốc Không Điều Hành của Unilever vào tháng 5, 2009. Bà cũng là chủ tịch Ủy Ban Trách Nhiệm Công Ty của Unilever.

Ann Fudge

Ann Fudge Giám Đốc Không Điều Hành

Ann Fudge được chỉ định làm Giám Đốc Không Điều Hành của Unilever vào tháng 5, 2009. Bà cũng là Phó Chủ Tịch kiêm Giám Đốc Độ Lập Cấp Cao của Unilever và Chủ Tịch Ủy Ban Tiền Lương của Unilever.

Judith Hartmann

Judith Hartmann Giám Đốc Không Điều Hành

Ts. Jidith Hartmann được chỉ định làm Giám Đốc Không Điều Hành của Unilever vào tháng 4, 2015. Bà cũng là thành viên của Ủy Ban Kiểm Toán của Unilever.

Strive Masiyiwa

Strive Masiyiwa Giám Đốc Không Điều Hành

Strive Masiyiwa được chỉ định làm Giám Đốc Không Điều Hành của Unilever vào tháng 4, 2016. Ông cũng là thành viên của Ủy Ban Tiền Lương của Unilever.

Giáo Sư Youngme Moon

Giáo Sư Youngme Moon Giám Đốc Không Điều Hành

Giáo Sư Youngme Moon được chỉ định làm Giám Đốc Không Điều Hành của Unilever vào tháng 4, 2016. Bà cũng là thành viên của Ủy Ban Trách Nhiệm Công Ty của Unilever.

Back to top

Kết nối với chúng tôi

Chúng tôi luôn tìm cách kết nối với những người có cùng sự quan tâm đến một tương lai bền vững.

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với các nhóm chuyên gia và Unilever hoặc tìm các liên lạc trên khắp thế giới.

Liên hệ