1. Home
  2. ...
  3. Chúng tôi là ai
  4. Ban lãnh đạo của chúng tôi

Ban lãnh đạo của chúng tôi

Mô hình hoạt động của chúng tôi được thiết kế để mang lại quyết định nhanh hơn. Tìm hiểu thêm về các Giám Đốc, cán bộ công ty cấp cao và ban lãnh đạo điều hành của Unilever

No Results

Không tìm thấy kết quả cho lựa chọn của bạn

Hãy thử lại bằng cách đổi lựa chọn của bạn

Cơ hội cho nữ giới

Cơ hội cho nữ giới

Sự tiến bộ về quyền của phụ nữ và hòa nhập kinh tế là một ưu tiên của doanh nghiệp.

Paul Polman

Paul Polman Giám Đốc Điều Hành

Paul Polman là CEO của Unilever từ tháng 1, 2009. Dưới sự lãnh đạo của ông, Unilever có một tầm nhìn đầy tham vọng để tách rời sự tăng trưởng của mình ra khỏi tác động chung đối với môi trường và tăng ảnh hưởng xã hội tích cực thông qua Kế Hoạch Phát Triển Bền Vững của Unilever.

Graeme Pitkethly

Graeme Pitkethly Giám Đốc Tài Chính

Graeme Pitkethly, Giám Đốc Tài Chính, được chỉ định làm Giám Đốc Điều Hành của Unilever N.V. và Unilever PLC vào tháng 4, 2016.

Ts. Marijn Dekkers

Ts. Marijn Dekkers Chủ Tịch, Unilever N.V. và PLC

Ts. Marijn Dekkers được chỉ định làm Chủ Tịch Unilever vào tháng 4, 2016. Ông cũng là thành viên của Ủy Ban Tiền Lương và Ủy Ban Đề Cử và Điều Hành Công Ty của Unilever.

Nils Andersen

Nils Andersen Giám Đốc Không Điều Hành

Nils Andersen được chỉ định làm Giám Đốc Không Điều Hành của Unilever vào tháng 4, 2015. Ông cũng là thành viên của Ủy Ban Tiền Lương của Unilever.

Laura Cha

Laura Cha Giám Đốc Không Điều Hành

Laura Cha được chỉ định làm Giám Đốc Không Điều Hành của Unilever vào tháng 5, 2013. Bà cũng là thành viên của Ủy Ban Tiền Lương và Ủy Ban Đề Cử và Điều Hành Công Ty của Unilever.

Vittorio Colao

Vittorio Colao Giám Đốc Không Điều Hành

Vittorio Colao được chỉ định làm Giám Đốc Không Điều Hành của Unilever vào tháng 7, 2015. Ông cũng là thành viên của Ủy Ban Tiền Lương của Unilever.

Louise Fresco

Louise Fresco Giám Đốc Không Điều Hành

Louise Fresco được chỉ định làm Giám Đốc Không Điều Hành của Unilever vào tháng 5, 2009. Bà cũng là chủ tịch Ủy Ban Trách Nhiệm Công Ty của Unilever.

Ann Fudge

Ann Fudge Giám Đốc Không Điều Hành

Ann Fudge được chỉ định làm Giám Đốc Không Điều Hành của Unilever vào tháng 5, 2009. Bà cũng là Phó Chủ Tịch kiêm Giám Đốc Độ Lập Cấp Cao của Unilever và Chủ Tịch Ủy Ban Tiền Lương của Unilever.

Judith Hartmann

Judith Hartmann Giám Đốc Không Điều Hành

Ts. Jidith Hartmann được chỉ định làm Giám Đốc Không Điều Hành của Unilever vào tháng 4, 2015. Bà cũng là thành viên của Ủy Ban Kiểm Toán của Unilever.

Back to top