1. Home
  2. ...
  3. Press releases
  4. Unsubscribe from press releases

Unsubscribe from press releases

Unsubscribe from our press releases or change your preferences.

Enter your email address in the form below to unsubscribe from the Unilever.com online news service. If you’ve registered to receive news from other Unilever websites, you’ll automatically be unsubscribed from these too.

If you wish to update your preferences, please resubmit the Sign up for press releases form.

Back to top

Kết nối với chúng tôi

Chúng tôi luôn tìm cách kết nối với những người có cùng sự quan tâm đến một tương lai bền vững.

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với các nhóm chuyên gia và Unilever hoặc tìm các liên lạc trên khắp thế giới.

Liên hệ