How to register now?

STEP 1: Register in a team of 3 at http://ufllvietnam.com

STEP 2: Receive detailed case challenge via email

STEP 3: Start working on the case challenge

STEP 4: Log in to your registered account at http://ufllvietnam.com and submit your team's proposal in form of youtube link to video of maximum 3 minutes before 11:59PM GMT+7, October 9th, 2016

REGISTER NOW

Back to top

Kết nối với chúng tôi

Chúng tôi luôn tìm cách kết nối với những người có cùng sự quan tâm đến một tương lai bền vững.

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với các nhóm chuyên gia và Unilever hoặc tìm các liên lạc trên khắp thế giới.

Liên hệ