Brands around the world

Lady browsing Unilever products

We've won more employer awards this year than ever before. We're the biggest European FMCG in the world, and are rated #1 by Climate Counts for our sustainability initiatives.

Back to top

Kết nối với chúng tôi

Chúng tôi luôn tìm cách kết nối với những người có cùng sự quan tâm đến một tương lai bền vững.

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với các nhóm chuyên gia và Unilever hoặc tìm các liên lạc trên khắp thế giới.

Liên hệ