Mục đích, giá trị & nguyên tắc

Đối với Unilever, để thành công, chúng tôi phải tuân thủ Mục đích Kinh doanh về "các tiêu chuẩn cao nhất về ứng xử kinh doanh đối với tất cả mọi người mà chúng tôi có giao dịch, các cộng đồng có ảnh hưởng, và môi trường mà Unilever có tác động."

Luôn hoạt động một cách liêm chính

Chúng tôi muốn tạo tác động tích cực theo nhiều cách: thông qua các thương hiệu của mình, các hoạt động thương mại và các mối quan hệ, những hoạt động đóng góp tình nguyền và các hoạt động gắn kết xã hội.

Tác động xã hội tích cực

Chúng tôi muốn tạo ra tác động tích cực theo nhiều cách: thông qua các thương hiệu của mình, các hoạt động thương mại và các mối quan hệ của mình, thông qua những hoạt động đóng góp tình nguyện, và thông qua các cách khác nhau khác trong đó chúng tôi tham gia hoạt động xã hội.

Không ngừng cam kết

Chúng tôi không ngừng cam kết cải thiện và bảo vệ môi trường và nỗ lực đạt được mục tiêu dài hạn hơn đó là phát triển một doanh nghiệp phát triển bền vững.

Đặt ra những khát vọng của chúng tôi

Mục Đích Kinh Doanh của chúng tôi đặt ra những khát vọng của chúng tôi trong việc điều hành doanh nghiệp của mình. Mục đích này được hỗ trợ bởi Quy tắc Kinh doanh, chúng mô tả các tiêu chuẩn hoạt động mà tất cả mọi người tại Unilever sẽ tuân thủ, cho dù họ ở đâu trên thế giới. Quy tắc này cũng hỗ trợ cách tiếp cận của chúng tôi trong điều hành và trách nhiệm công ty.

Làm việc với những người khác

Unilever muốn làm việc với các nhà cung ứng có những giá trị tương tự như của chúng tôi và tuân thủ các tiêu chuẩn giống như chúng tôi. Quy tắc Dành cho Nhà cung cấp, được điều chỉnh theo Quy tắc Kinh doanh của chúng tôi, gồm có 11 nguyên tắc bao hàm sự chính trực trong kinh doanh và trách nhiệm liên quan đến nhân viên, người tiêu dùng và môi trường.

Our principles

Back to top

Kết nối với chúng tôi

Chúng tôi luôn tìm cách kết nối với những người có cùng sự quan tâm đến một tương lai bền vững.

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với các nhóm chuyên gia và Unilever hoặc tìm các liên lạc trên khắp thế giới.

Liên hệ